PRAVILA PRIVATNOSTI.

Članak 1. 

Ova Pravila privatnosti odnose se na korištenje mobilne aplikacije OnlyFax (u daljnjem tekstu: Aplikacija), odnosno na sve osobe čije osobne podatke OnlyFax prikuplja, koristi ili na drugi način obrađuje.

Aplikacija je vlasništvo OnlyFax j.d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivšićev prilaz 5, OIB: 19527245646.

Članak 2. 

Korisnik Aplikacije u smislu ovih Pravila privatnosti je svaka fizička osoba (u daljnjem tekstu: “Korisnik”) koja dobrovoljno koristi uslugu Aplikacije, a student je neke od sastavnica Sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator; ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Članak 3. 

Pravo pristupa i korištenja Mobilne aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije.

Korisnik aplikacije postaje se instalacijom Aplikacije. Aplikacija zahtjeva registraciju putem AAI identiteta Korisnika. 

Prilikom pokretanja Aplikacije Korisnik prihvaća Pravila privatnosti, a nastavkom korištenja smatrat će se da je Korisnik Aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće uvjete ovih Pravila privatnosti.

Pravila privatnosti se primjenjuju na sve aktivnosti obrade osobnih podataka u kojima je OnlyFax voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka) kao i izvršitelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 4. 

Pravila zaštite osobnih podataka temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka 

Načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade – svaka obrada osobnih podataka treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a Korisnicima se omogućuje informiranost o postupku obrade i njegovim svrhama, te je voditelj obrade/izvršitelj obrade obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka;

Načelo ograničavanja svrhe – osobni podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe;

Načelo smanjenja količine podataka – osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

Načelo točnosti – osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;

Načelo ograničenja pohrane – osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; na dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Općom uredbom;

Načelo cjelovitosti i povjerljivosti – osobni podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;

Članak 5.

OnlyFax će prikupljati i obrađivati osobne podatke radi omogućavanja korištenja i daljnjeg razvoja svih funkcionalnosti Aplikacije, kreiranja statistike korištenja, u svrhu oglašavanja i odgovaranja na upite Korisnika.

Članak 6. 

OnlyFax, kao voditelj i izvršitelj obrade, temelji obradu osobnih podataka na jednoj od sljedećih osnova:
obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Sveučilišta u Republici Hrvatskoj kao ustanovama akademske zajednice koje aktivno razvijaju upotrebu novih tehnologija u procesu obrazovanja i istraživanja
obrada se temelji na informiranoj privoli osobe čiji se osobni podaci prikupljaju
obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem Korisnici nastupaju kao stranke ugovora o studiranju sa sastavnicama Sveučilišta 

Članak 7. 

OnlyFax koristi niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka Korisnika od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zlouporabe podataka u skladu s aktualnim propisima u Republici Hrvatskoj, kao i najboljom europskom praksom.

Članak 8. 

OnlyFax ne prosljeđuje niti razmjenjuje podatke Korisnika s bilo kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama (dalje: osobe), osim u sljedećim slučajevima:

a) ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda)
b) ako se za obavljanje pojedinih poslova angažira druga osoba kao izvršitelja obrade uz prethodnu suglasnost voditelja obrade ako OnlyFax u takvom slučaju nastupa kao izvršitelj obrade, pri čemu OnlyFax brine o poduzimanju odgovarajućih mjera zaštite podataka
c) ako je podatke potrebno proslijediti trećim stranama radi izvršenja ugovora s Korisnikom odnosno pružanja tražene usluge
d) na temelju privole korisnika.

U svim navedenim slučajevima prosljeđivanja osobnih podataka trećim stranama, OnlyFax osigurava da korisnici o tome budu obaviješteni putem odgovarajuće Obavijesti o privatnosti.

Članak 9.

Korisnik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje OnlyFax prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka, ukoliko su oni neispravni.

Za sva pitanja vezana uz obradu podataka korisnik se može obratiti na info@onlyfax.hr.

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Članak 10. 

Ova Pravila počinju se primjenjivati od 1. listopada 2021. godine .

O mogućim izmjenama i dopunama Pravila korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.